Quản lý bệnh viện – VNPT HIS

Phần mềm quản lý bệnh viện

Đáp ứng công tác nghiệp vụ, quản lý bệnh viện