Hệ thống Một cửa liên thông VNPT iGate

VNPT iGate – Hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính