Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động VNPT OLAP

Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động

Không phụ thuộc vào các hệ thống đang sử dụng,

Chủ động thiết lập mẫu báo cáo,

Tự động tổng hợp số liệu báo cáo…