Dịch vụ Mạng riêng ảo (VPN)

Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN – Virtual Private Network) là dịch vụ kết nối các mạng (LAN tại các văn phòng, chi nhánh…) của một doanh nghiệp, tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất thông qua cơ sở hạ tầng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ.

Các gói dịch vụ:

  • Dịch vụ mạng riêng ảo trong nước lớp 2: Metronet
  • Dịch vụ mạng riêng ảo trong nước lớp 3: Megawan
  • Dịch vụ mạng riêng ảo trong nước vô tuyến lớp 3: Megawan 3G (qua mạng VinaPhone